top of page

Vedtægter for Brobyværk Tennisklub

 

Generelt
 

§ 1 - Navn og hjemsted

Foreningens navn er Brobyværk Tennisklub. Klubbens hjemsted er, Faaborg – Midtfyns Kommune. Klubbens adresse er Skovvej 6 A, Brobyværk, 5672 Broby, og postadressen er den til enhver tid værende formands.

 

§ 2 - Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for tennisspillet, og at give medlemmerne bedst mulig adgang til udøvelse af denne sport.

Medlemsskab
 

§ 3 - Medlemskab

Brobyværk Tennisklub kan have medlemskab i Fyns Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og/eller i DGI Fyn og er derved undergivet disses love og bestemmelser.

 

§ 4 - Optagelse og udmeldelse

Som medlem kan optages enhver tennisinteresseret. Indmeldelse sker ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Udmeldelse af klubben skal ske til formanden eller kassereren.

 

§ 5 - Medlemmer

Klubben består af aktive og passive medlemmer. De aktive medlemmer deles i seniores og juniores.

Juniores er personer, der ikke d. 1. januar, det pågældende år, er fyldt 18 år.

Stemmeberettigede medlemmer, er alle medlemmer over 18 år.

 

§ 6 - Kontingent og restancer

Bestyrelsen fastsætter klubbens kontingent.

1 måneds restance medfører fortabelse af spilletid.

2 måneders restance medfører fortabelse af medlemsret, som kun kan generhverves mod indbetaling af restancen.

Det årlige kontingent forfalder d. 1. april.

Tilrejsende kan spille på klubbens baner mod betaling af et fastlagt beløb pr. banetime.

Generalforsamling
 

§ 7 - Afholdelse af generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes een gang om året inden udgangen af maj måned.

Generalforsamlingen bekendtgøres med 14 dages varsel ved annonce i ”UgeAvisen Faaborg” eller ved direkte meddelelse til hvert medlem, efter den til protokollen opgivne adresse.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsordnen skal indeholde følgende punkter :

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Formanden aflægger beretning om det forløbne år.

3.  Kassereren aflægger regnskab.

4.  Budget for kommende år.

5.  Indkomne forslag.

6.  Valg af bestyrelse jf. § 10.

7.  Valg af suppleant for 1 år.

8.  Valg af revisor jf. § 14

9.  Eventuelt

 

§ 8 - Generalforsamlingen generelt

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubbens anliggender.

Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ved afstemning kræves almindelig stemmeflerhed.

Dog kræves til ændringer af klubbens vedtægter eller opløsning af klubben 2/3 af de fremmødtes stemmer, og at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Skriftlig afstemning skal foretages, når 2 eller flere af de tilstedeværende ønsker det.

Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, indkaldes til en ny generalforsamling med samme varsel, som for den ordinære generalforsamling, og denne er da beslutningsdygtig med den

ovennævnte majoritet uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 15 medlemmer skriftlig forlanger det. Ved indkaldelsen skal dagsordnen angives.

Bestyrelsen
 

§ 11 - Bestyrelsens arbejdsgang

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder anledning hertil, eller når 1 medlem af bestyrelsen ønsker det. Han leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed under afstemninger, gør hans stemme udslaget.

 

§ 12 - Sekretærens arbejde

Sekretæren fører protokollen over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingerne.

 

§ 13 - Kassererens arbejde

Kassereren fører medlemsprotokollen og et specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 14 - Revisorens arbejde

Senest d. 1. marts skal kassereren aflevere regnskabet til revisoren, der senest 7 dage senere skal tilbagesende det til bestyrelsen, forsynet med sine bemærkninger.

Revisoren vælges for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling.

Udelukkelse og opløsning
 

§ 15 - Udelukkelse fra foreningen

Bestyrelsen kan, hvis man finder det nødvendigt, og skal på opfordring af mindst ¼ af medlemmerne, udelukke et medlem af klubben, når der skønnes, at der foreligger særlig grund hertil.

 

§ 16 - Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan vedtages i overensstemmelse med forskriften i § 8.

Vedtages opløsning, træffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvad klubbens eventuelle nettoaktiviteter skal bruges til, inden for idræts– og ungdomsarbejde i Brobyværk-området.

 

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 16. september 1987

og revideret på generalforsamlingerne d. 6. april 1993, d. 10. april 1996 og d. 1. maj 2008.

- Bestyrelsen

 

bottom of page